ALGEMENE VOORWAARDEN
DIENSTVERLENING VIRTUEEL ASSISTENT

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Babbeltje Virtueel Assistent, hierna: “Babbeltje Virtueel Assistent”, gevestigd te Nistelrode en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant, onder nummer 56035608.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Babbeltje Virtueel Assistent;
b. Opdrachtgever: de particulier/natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten door Babbeltje Virtueel Assistent wordt gesloten;
c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Babbeltje Virtueel Assistent aan de opdrachtgever;
d. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Babbeltje Virtueel Assistent in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Babbeltje Virtueel Assistent en opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Babbeltje Virtueel Assistent, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Nietige of vernietigde bepalingen zullen door Babbeltje Virtueel Assistent vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Babbeltje Virtueel Assistent het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.7. Indien Babbeltje Virtueel Assistent niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Babbeltje Virtueel Assistent het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Babbeltje Virtueel Assistent zijn vrijblijvend.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Babbeltje Virtueel Assistent opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Babbeltje Virtueel Assistent haar aanbieding baseert.
3.3. Indien aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Babbeltje Virtueel Assistent daaraan niet gebonden. Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Babbeltje Virtueel Assistent anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Babbeltje Virtueel Assistent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Babbeltje Virtueel Assistent niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Babbeltje Virtueel Assistent heeft geretourneerd; of
b. nadat opdrachtgever via e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of offerte van Babbeltje Virtueel Assistent.

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Babbeltje Virtueel Assistent.
5.2. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.
5.3. Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Babbeltje Virtueel Assistent verschuldigd indien partijen in overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Opzegging

6.1. Opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Babbeltje Virtueel Assistent zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2. Babbeltje Virtueel Assistent voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3. Babbeltje Virtueel Assistent heeft het recht bij uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. Voor uitvoering van de overeenkomst kan Babbeltje Virtueel Assistent afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Babbeltje Virtueel Assistent is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
7.5. Babbeltje Virtueel Assistent zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Babbeltje Virtueel Assistent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan Babbeltje Virtueel Assistent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Babbeltje Virtueel Assistent zijn verstrekt, heeft Babbeltje Virtueel Assistent het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.3. Opdrachtgever dient Babbeltje Virtueel Assistent alle voor opdracht benodigde bevoegdheden te verstrekken die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart Babbeltje Virtueel Assistent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8.5. Opdrachtgever is gehouden Babbeltje Virtueel Assistent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met uitvoering van werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van opdrachtgever wijzigt, dient opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via e-mail aan Babbeltje Virtueel Assistent mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2. Indien partijen overeenkomen dat overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Babbeltje Virtueel Assistent zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Babbeltje Virtueel Assistent de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Babbeltje Virtueel Assistent daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11. Opleveringstermijn

11.1. Alle door Babbeltje Virtueel Assistent genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Babbeltje Virtueel Assistent spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Duur van de uitvoering van werkzaamheden kan beïnvloed worden door kwaliteit van de informatie en zaken die opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
11.2. Babbeltje Virtueel Assistent is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Babbeltje Virtueel Assistent gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van overeenkomst of een andere actie jegens Babbeltje Virtueel Assistent.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1. Het vermelde uurtarief is exclusief btw en in euro’s.
12.2. Babbeltje Virtueel Assistent behoudt zich het recht voor het uurtarief te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het nieuwe uurtarief, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat het nieuwe uurtarief ingaat. Ontbinding dient schriftelijk of via e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat opdrachtgever in kennis is gesteld van het nieuwe uurtarief. Verhoging van het uurtarief wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf datum waarop verschuldigde som opeisbaar is geworden, tot aan het tijdstip van betaling wettelijke (handels)rente aan Babbeltje Virtueel Assistent verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Is de opdrachtgever een consument, dan worden buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
13.3. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
13.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.5. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen werk, die Babbeltje Virtueel Assistent in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Babbeltje Virtueel Assistent of bij haar licentiegever(s).
14.2. Babbeltje Virtueel Assistent verleent aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Babbeltje Virtueel Assistent heeft voldaan.
14.3. Door oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Babbeltje Virtueel Assistent of bij haar licentiegever(s).
14.4. Overdracht van auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
14.5. Indien opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Babbeltje Virtueel Assistent, dan heeft Babbeltje Virtueel Assistent het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie.
14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Babbeltje Virtueel Assistent voor aanspraken ter zake van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7. Babbeltje Virtueel Assistent is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft Babbeltje Virtueel Assistent het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
15.2. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor uitvoering van de overeenkomst aan Babbeltje Virtueel Assistent ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16. Klachten

16.1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk na oplevering aan Babbeltje Virtueel Assistent kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Babbeltje Virtueel Assistent in staat is adequaat te reageren.
16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Babbeltje Virtueel Assistent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3. Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Babbeltje Virtueel Assistent slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
16.4. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden schorten betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
16.5. Voor vragen en/of klachten kan opdrachtgever op de volgende wijze contact opnemen met Babbeltje Virtueel Assistent:
a. via het e-mailadres: contact@babsvandenacker.nl;
b. via het telefoonnummer: 06-22496945

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1. Babbeltje Virtueel Assistent is bevoegd nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever verplichtingen uit overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van overeenkomst Babbeltje Virtueel Assistent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

17.2. Voorts is Babbeltje Virtueel Assistent bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn vorderingen van Babbeltje Virtueel Assistent op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Babbeltje Virtueel Assistent de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4. Babbeltje Virtueel Assistent behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Babbeltje Virtueel Assistent kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Babbeltje Virtueel Assistent is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door opdrachtgever gegeven instructies. Opdrachtgever vrijwaart Babbeltje Virtueel Assistent tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Babbeltje Virtueel Assistent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.4. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan Babbeltje Virtueel Assistent niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.5. Babbeltje Virtueel Assistent is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6. Babbeltje Virtueel Assistent is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van opdrachtgever.
18.7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Babbeltje Virtueel Assistent, maakt.
18.8. Babbeltje Virtueel Assistent is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
18.9. Indien Babbeltje Virtueel Assistent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Babbeltje Virtueel Assistent beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Babbeltje Virtueel Assistent, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Van overmacht aan de zijde van Babbeltje Virtueel Assistent is onder andere sprake indien Babbeltje Virtueel Assistent verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Babbeltje Virtueel Assistent de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Babbeltje Virtueel Assistent zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Babbeltje Virtueel Assistent ten gevolge waarvan Babbeltje Virtueel Assistent haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4. Voor zover Babbeltje Virtueel Assistent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Babbeltje Virtueel Assistent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20.Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Babbeltje Virtueel Assistent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Babbeltje Virtueel Assistent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Babbeltje Virtueel Assistent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen opdrachtgever en Babbeltje Virtueel Assistent worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Babbeltje Virtueel Assistent gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Babbeltje Virtueel Assistent zich schriftelijk jegens opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.